การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กทพ.” ได้ว่าจ้างกลุ่มผู้ให้บริการซึ่งประกอบด้วย บริษัท
เอพซิลอน จำกัด และบริษัท โชติจินดา  คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” เพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ สายบางนา-อาจณรงค์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” ตามสัญญาเลขที่ 6400000390 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน ภายใต้ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของ กทพ. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 
   วัตถุประสงค์
 

1.  เพื่อออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

2.  เพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

3.  เพื่อดำเนินการประเมินข้อเสนอของผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

 
 
   ขอบเขตของงานและระยะเวลาปฏิบัติงาน
 
  • งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) มีกำหนดระยะเวลาส่งมอบให้ กทพ. ภายใน 240 วัน

  • งานจัดทำแบบจำลอง (Model) มีกำหนดระยะเวลาส่งมอบให้ กทพ. ภายใน 240 วัน

  • งานจัดทำภาพจำลองเคลื่อนไหวเสมือนจริง (3D Animation) มีกำหนดระยะเวลาส่งมอบให้ กทพ. ภายใน 240 วัน

  • งานให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง มีกำหนดระยะเวลาส่งมอบให้ กทพ. ภายใน 240 วัน

  • งานประเมินข้อเสนอของผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยจะต้องดำเนินการร่วมกับ กทพ.ช่วงก่อนงานก่อสร้างเพื่อดำเนินการประเมินข้อเสนอของผู้รับจ้างตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามที่ กทพ. กำหนด จนกว่า กทพ. จะสามารถลงนามในสัญญาก่อสร้างได้

  • งานช่วยเหลือและให้การสนับสนุน กทพ. ตามที่ กทพ. ร้องขอตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดความรับผิดชอบ
แผนการดำเนินงาน ตามที่ระบุในรายการข้อกำหนด