กระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย และรองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคตได้ โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษาจัดทำผังการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ระยะที่ 6 ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Container Ports) ให้มีการเก็บกองในแนวสูง รวมทั้งบูรณาการพื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการปฏิบัติการของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)      ซึ่งประกอบด้วย คลังสินค้าเข้า เขตปลอดภาษี (Free Zone) ขนาดใหญ่ ลานบริหารจัดการรถบรรทุก และยังมีสถานีบรรจุ สินค้าเพื่อการส่งออกอยู่ในบริเวณเดียวกัน รวมทั้งได้มีแนวคิด
ในการพัฒนาการเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษสายบางนา– อาจณรงค์ (S1) เป็นทางขึ้น–ลง ทางพิเศษที่เชื่อมต่อกับบริเวณ พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษสายบางนา– อาจณรงค์ (1) ซึ่งสามารถเชื่อมไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีและ เชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชในทิศทางไปยังถนนจตุโชติและ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและแก้ไขปัญหา จราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ ทำให้รถบรรทุก สินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเชื่อมต่อ กับทางพิเศษได้โดยตรง รองรับความต้องการขนส่งสินค้าและการ เติบโตทางเศรษฐกิจ

          ต่อมา การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา–อาจณรงค์ (S1) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพอย่างยั่งยืน

          โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา–อาจณรงค์ (S1) มีจุดเริ่มต้น โครงการอยู่ที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างทางระดับดินและทางยกระดับเพื่อเชื่อมต่อ ทางพิเศษสายบางนา–อาจณรงค์ (S1) และทางพิเศษฉลองรัช เข้ากับท่าเรือกรุงเทพโดยมีรูปแบบงานก่อสร้าง ดังนี้

1. ทางระดับดินสำหรับทางสายหลัก (Main Line) 2 ทิศทาง โดยมีจุดเริ่มต้นที่คลังสินค้า ฝั่งตะวันตกและจุดสิ้นสุดที่บริเวณคลังสินค้าฝั่งตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทางยกระดับ สำหรับทางสายหลัก (Main Line) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
   
2. ทางยกระดับสำหรับทางสายหลัก (Main Line) 2 ทิศทาง โดยจุดเริ่มต้นที่คลังสินค้า ฝั่งตะวันออก เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทางระดับดินสำหรับทางสายหลัก (Main Line) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและจุดสิ้นสุดที่บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทางยกระดับสำหรับทางขึ้น–ลง
(On Ramp–off Ramp) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
   
3. ทางยกระดับสำหรับทางขึ้น-ลง (On Ramp–off Ramp) 2 ทิศทาง โดยมีจุดเริ่มต้นที่คลังสินค้าฝั่งตะวันออกเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทางยกระดับสำหรับทางสายหลัก (Main Line) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และจุดสิ้นสุดที่บริเวณทางพิเศษฉลองรัชเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทางพิเศษฉลองรัช ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
   
4. ทางยกระดับสำหรับทางขึ้น-ลง (On Ramp–off Ramp) 2 ทิศทาง โดยมีจุดเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับอาจณรงค์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทางยกระดับสำหรับทางสายหลัก (Main Line) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และจุดสิ้นสุดที่บริเวณทางพิเศษ สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย